บริการลูกค้า
นโยบาย
Order Helps
การชำระเงิน
ธุรกิจอื่น ๆ
หน้าหลัก > นโยบาย > ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เกี่ยวกับเรา

fashion71.net เป็นหนึ่งในร้านค้าออนไลน์ของเว็บแห่งแรกและได้รับความช่วยเหลือจากแบรนด์แฟชั่นที่ดูน่าประทับใจตั้งแต่ 2008 fashion71 เสนอชุดถนนสไตล์ล่าสุดเสื้อโค้ตรองเท้าและอื่น ๆ การทำธุรกรรมทั้งหมดใน fashion71.net ดำเนินการโดย ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED

ภายใต้ข้อตกลงนี้ ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED จะให้บริการประมวลผลการชำระเงินสำหรับสินค้าและ / หรือบริการที่ซื้อในเว็บไซต์นี้ ในกรณีที่คุณเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและการชำระเงินจะดำเนินการผ่านทาง European Acquirer ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED สำหรับการซื้อสินค้าประเภทอื่น ๆ ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED และสินค้าและ / หรือบริการจะจัดส่งโดย ZOETOP BUSINESS CO., LIMITED โดยตรง

1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ - ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นข้อตกลงขั้นสุดท้ายและสมบูรณ์ของคู่สัญญาและไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้จะมีผลผูกพัน บริษัท ของเราเว้นแต่จะได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามและอนุมัติโดย เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก บริษัท ของเรา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไขโดยการจัดส่งสินค้าของ บริษัท ของเราหลังจากได้รับใบสั่งซื้อของผู้ซื้อคำขอจัดส่งสินค้าหรือแบบฟอร์มที่คล้ายกันซึ่งมีข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับพิมพ์เพิ่มเติมหรือขัดแย้งกับข้อกำหนดในเอกสารนี้ หากคำประกาศข้อบัญญัติหรือบทบัญญัติใด ๆ ถูกตัดสินโดยศาลที่มีเขตอำนาจศาลคำประกาศหรือการถือครองนั้นจะไม่มีผลต่อความถูกต้องของคำส่วนหรือข้อบัญญัติอื่นใดในที่นี้

2 การยอมรับใบสั่งซื้อ - คำสั่งซื้อทั้งหมดจะต้องผ่านการตรวจสอบราคาโดยพนักงานของ บริษัท ที่ได้รับอนุญาตเว้นแต่จะกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นระยะเวลาที่กำหนด การจัดส่งสินค้าโดยไม่ต้องตรวจสอบราคาเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ถือเป็นการยอมรับราคาที่อยู่ในใบสั่ง

3 บริษัท ย่อยขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นที่มีคุณภาพและหน้าที่เท่าเทียมกัน หากผู้ซื้อไม่รับสินค้าทดแทนผู้ซื้อจะต้องประกาศว่าไม่มีการทดแทนใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตเมื่อผู้ซื้อร้องขอใบเสนอราคาหากมีการขอใบเสนอราคาดังกล่าวหรือหากไม่มีการขอใบเสนอราคาเมื่อมีการสั่งซื้อพร้อมกับ บริษัท ของเรา .

4 ราคา - ราคาที่ระบุรวมทั้งค่าขนส่งใด ๆ จะมีผลต่อ 10 วันเว้นแต่ได้รับมอบหมายให้เป็น บริษัท ภายในระยะเวลาหนึ่งตามใบเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือหนังสือรับรองการขายเป็นลายลักษณ์อักษรที่ออกหรือตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจอื่น ๆ ของ บริษัท ของเรา บริษัท ของเราอาจเพิกถอนราคาที่กำหนดให้เป็นระยะเวลาหนึ่ง ๆ หากการเพิกถอนเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งทางไปรษณีย์ไปยังผู้ซื้อก่อนที่ บริษัท ของเราจะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ราคาและการจัดส่งทั้งหมดเป็นจุดจัดส่ง FOB บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อในกรณีที่ราคาขายต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ตามระเบียบของรัฐบาล

5 การขนส่ง - เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น บริษัท ของเราจะใช้วิจารณญาณในการพิจารณาผู้ให้บริการและเส้นทาง ในทั้งสองกรณี บริษัท ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือค่าขนส่งที่เกิดจากการคัดเลือก

6 การบรรจุหีบห่อ - เว้นเสียแต่ว่าจะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น บริษัท ของเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานการบรรจุหีบห่อที่น้อยที่สุดสำหรับวิธีการขนส่งที่เลือก ผู้ซื้อจะได้รับค่าใช้จ่ายสำหรับการบรรจุการจัดส่งหรือการจัดเก็บพิเศษที่ผู้ซื้อร้องขอ ค่าใช้จ่ายในการบรรจุและจัดส่งอุปกรณ์พิเศษของผู้ซื้อจะต้องชำระให้กับผู้ซื้อ

7 เงื่อนไขการชำระเงิน - ส่วนลดจะใช้เฉพาะกับมูลค่าของใบกำกับสินค้า (ไม่ใช่ภาษีหรือค่าขนส่ง) บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าหรือการรักษาความปลอดภัยของสินค้าหากเงื่อนไขทางการเงินของผู้ซื้อเป็นไปตามที่ บริษัท ฯ กำหนด หากผู้ซื้อไม่สามารถชำระเงินตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรือสัญญาประกันภัยใด ๆ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ที่กล่าวมานี้ บริษัท ของเราอาจจะยกเลิกการสั่งซื้อส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่ได้รับการจัดส่งออก (และนอกเหนือจากการแก้ไขอื่น ๆ ) . ผู้ซื้อจะต้องรับผิดต่อบัญชีที่ยังไม่ได้ชำระทั้งหมด

8 ภาษีและใบอนุญาตนำเข้า / ส่งออก - ราคาไม่รวมภาษี ภาษีจะได้รับการชำระเงินโดยผู้ซื้อตามใบแจ้งหนี้จาก บริษัท ของเราเว้นแต่ผู้ซื้อจะได้รับใบรับรองการยกเว้นที่ยอมรับได้ของผู้มีอำนาจจัดเก็บภาษีหรือเว้นแต่ บริษัท ของเราจะถูกห้ามตามกฎหมายจากการเรียกเก็บภาษีดังกล่าวจากผู้ซื้อ ใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกจะต้องได้รับการประกันโดยผู้ซื้อ

9 ชื่อและความเสี่ยงของการสูญเสีย - การส่งมอบไปยังผู้ขนส่งถือเป็นการส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อและหลังจากนั้นความเสี่ยงต่อการสูญหายหรือความเสียหายจะส่งผ่านไปยังผู้ซื้อ การเรียกร้องใด ๆ ของผู้ซื้อที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายในระหว่างการจัดส่งหรือการจัดส่งควรกระทำตรงไปยังผู้ขนส่ง การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใด ๆ ที่ผู้ซื้อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจาก บริษัท ของเราสำหรับการขาดแคลนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนส่งมอบให้กับผู้ขนส่งสินค้าต้องทำภายในห้า (5) วันนับ แต่วันที่ได้รับสินค้าพร้อมกับใบเสร็จการขนส่งที่ลงนามโดยผู้ขนส่งระบุว่าผู้ขนส่งได้รับสินค้าจาก บริษัท ของเรา ในสภาพที่อ้างสิทธิ์ แม้จะผ่านความเสี่ยงของการสูญเสียให้แก่ผู้ซื้อชื่อและสิทธิในการครอบครองสินค้าที่จำหน่ายภายใต้สัญญานี้จะยังคงอยู่กับ บริษัท ของเราจนกว่าจะมีการชำระเงินตามสัญญานี้ทั้งหมดรวมถึงการชำระเงินที่ขัดกันโดยหลักฐานหรือโดยการเรียกเก็บเงินค่าดอกเบี้ยค่าขนส่งและค่าทนายความ ทำด้วยเงินสดและผู้ซื้อตกลงที่จะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้สมบูรณ์และคงไว้ซึ่งสิทธิและชื่อดังกล่าวใน บริษัท ของเรา

10 การคืนสินค้า - สินค้าสามารถส่งคืนได้ภายใน 30 วัน สามารถแลกเปลี่ยนสินค้าได้จำนวนสินค้าที่ไม่ถูกต้องและรายการปัญหาที่มีคุณภาพ ลูกค้าที่ส่งคืนสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าขนส่ง

11 FORCE MAJEURE - บริษัท ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เกิดจากการกระทำของพระเจ้าโดยตรงหรือโดยทางอ้อม การกระทำของผู้ซื้อผู้มีอำนาจทางแพ่งหรือทางทหารรวมถึงการควบคุมค่าจ้างและราคา ไฟ; สงคราม; จลาจล; ความล่าช้าในการขนส่ง; การขาดหรือไม่สามารถหาวัตถุดิบ (รวมทั้งแหล่งพลังงาน) ส่วนประกอบแรงงานเชื้อเพลิงหรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือสถานการณ์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของ บริษัท ฯ ไม่ว่าจะคล้ายหรือไม่เหมือนกับที่กล่าวมา หากได้รับผลกระทบจากปริมาณที่กำหนดและปริมาณอื่น ๆ ปริมาณที่ได้รับผลกระทบจะต้องถูกตัดออกโดยไม่มีข้อผูกมัด แต่ข้อตกลงจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ บริษัท ของเราอาจขาดแคลนสาเหตุใด ๆ ในช่วงดังกล่าวโดยการจัดสรรแหล่งจ่ายวัตถุดิบดังกล่าวให้กับผู้ใช้รายต่างๆในลักษณะที่ บริษัท YILIDA เห็นว่าเหมาะสมและสมเหตุสมผล บริษัท ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษหรือเป็นผลสืบเนื่องจากความล่าช้าใด ๆ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

12 ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ถูกต้อง - ในกรณีที่มีการฟ้องร้องดำเนินการหรือดำเนินคดีอื่น ๆ เพื่อเรียกคืนราคาซื้อหรือยอดคงเหลือที่ค้างชำระหรือการละเมิดข้อกำหนดของผู้ซื้อในข้อตกลงนี้ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้แก่ บริษัท ของเรานอกเหนือจากความเสียหายใด ๆ พิสูจน์โดยกฎหมายค่าทนายความที่สมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บ

13 ความรับผิดชอบ - บริษัท ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อภาระผูกพันหรือความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้หรือใช้ผลิตภัณฑ์ของตนอย่างแปลกประหลาดหรือร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นที่เกิดขึ้นจากการยอมรับคำสั่งนี้ บริษัท ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของน้ำหนักหรือปริมาณที่จัดส่งเว้นแต่ผู้ซื้อจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้ซื้อภายในห้า (5) วันนับจากวันที่ได้รับการจัดส่งและพร้อมด้วยใบขนส่งที่ลงนามโดยผู้ขนส่งระบุว่าผู้ขนส่งได้รับสินค้าจาก บริษัท ของเราอยู่ในสภาพ อ้างว่า หากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเป็นไปตามที่ผู้ซื้อกำหนดและ บริษัท ฯ ยอมรับการเรียกร้องดังกล่าว บริษัท ของเราอาจปฏิบัติตามความรับผิดชอบโดยการจัดส่งจำนวนที่จำเป็นเพื่อให้เกิดการขาดแคลนหรือตามทาง บริษัท ของเราให้เครดิตผู้ซื้อด้วยราคาใบแจ้งหนี้ ความบกพร่อง

14 การรับประกัน - สินค้าทั้งหมดที่ บริษัท ของเราจำหน่ายให้กับผู้ซื้อจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ซื้อว่าปราศจากข้อบกพร่องในด้านวัสดุและฝีมือและผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม การรับประกันข้างต้นไม่สามารถมอบหมายได้และแทนที่และไม่รวมการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยโดยการดำเนินการตามกฎหมายหรือโดยการรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการรับประกันโดยนัยใด ๆ ไม่มีตัวแทนพนักงานหรือตัวแทนของ บริษัท ของเรามีอำนาจในการผูกมัด บริษัท ของเราให้เป็นตัวแทนการยืนยันหรือการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับสินค้าและการรับรองคำรับประกันหรือการรับประกันใด ๆ จะถือว่าไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นฐานของ ข้อตกลงนี้และจะไม่มีผลบังคับใช้ ข้อบกพร่องใด ๆ ที่ระบุในเนื้อหาหรือฝีมือการผลิตจะถือเป็นที่ละเว้นโดยผู้ซื้อเว้นแต่จะได้ส่งให้ บริษัท ของเราเป็นลายลักษณ์อักษรภายในห้า (5) วันนับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้า
บริษัท ของเราจะไม่รับผิดภายใต้การรับประกันข้างต้นหากสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้หรือการใช้สินค้าที่ไม่เหมาะสม บริษัท ของเราไม่รับผิดชอบต่อการออกแบบสินค้าและไม่ได้รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับการออกแบบดังกล่าว การรับประกันนี้ใช้แทนและไม่รวมการรับประกันอื่น ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งโดยชัดแจ้งหรือโดยกฎหมายรวมทั้งการรับประกันโดยนัยว่าสามารถซื้อขายได้หรือไม่ก็ได้

15 มาตรการและข้อจำกัดความรับผิด - บริษัท ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการขายการจัดการหรือการใช้สินค้าหรือจากสาเหตุอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดของ บริษัท ของเราในกรณีใด ๆ รวมทั้งการเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดการรับประกันหรือความประมาท จำกัด เฉพาะทางเลือกของ บริษัท ฯ ในการเปลี่ยนสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงการชำระเงินคืนหรือให้เครดิตกับผู้ซื้อด้วยจำนวนเงินเท่ากับ ราคาซื้อของสินค้าดังกล่าวหรือการซ่อมแซมหรือการจัดซ่อมสินค้า หาก บริษัท ของเราขอคืนสินค้าสินค้าจะถูกส่งคืนให้กับ บริษัท ของเราตามคำแนะนำของ บริษัท ของเรา การเยียวยาที่มีอยู่ในวรรคนี้ถือเป็นเพียงการเรียกร้องค่าเสียหายของผู้ซื้อต่อ บริษัท ของเราในการละเมิดภาระผูกพันใด ๆ ของ บริษัท ของเราไม่ว่าจะเป็นการรับประกันหรืออื่น ๆ ตราบเท่าที่ บริษัท ของเรามีเจตนาที่จะแก้ไขการฝ่าฝืนใด ๆ การเยียวยาที่ให้ไว้ในที่นี้จะถือว่าเป็นที่พอใจ
16 ผู้ซื้อระบุว่าสินค้าที่ขายตามเงื่อนไขนี้เหมาะสมกับการใช้งานจริงหรือตั้งใจและผู้ซื้อไม่ได้พึ่งพาความสามารถหรือวิจารณญาณของ บริษัท ในการเลือกสินค้าหรือวัสดุที่เหมาะสมหรือในการออกแบบสินค้าและวัสดุที่เหมาะสม ผู้ซื้อแสดงว่าการใช้และติดตั้งสินค้าจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายแก่ บริษัท ผู้สืบทอดและ บริษัท ในเครือจากและต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงค่าทนายความ) ความเสียหายและหนี้สินอันเกิดจากการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อ้างว่าถูกกล่าวหาหรือการลงโทษใด ๆ ที่เสนอหรือประเมิน บริษัท ของเราสำหรับการละเมิดที่ถูกกล่าวหา ของรัฐบาลกลางกฎหมายกระดานชนวนกฎระเบียบหรือมาตรฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้หรือเกี่ยวข้องกับการใช้สินค้าที่จัดส่งในที่นี้

17 การเลือกใช้กฎหมาย - ข้อตกลงนี้และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจะถูกตีความตามกฎหมายของรัฐฟลอริด้าและถูกควบคุมโดยกฎหมายของรัฐฟลอริดาเสมือนว่าได้ดำเนินการและดำเนินการทั้งหมดภายในรัฐฟลอริดา นอกจากนี้จะตีความให้เป็นระหว่างพ่อค้า

18 ทั่วไป - บริษัท ของเราระบุว่าสินค้าใด ๆ ที่จะส่งมอบภายใต้ข้อตกลงนี้จะได้รับการผลิตตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรมของ 1939 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม

19 EMAILS - เมื่อคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเราซึ่งหมายความว่าคุณยอมรับว่าเราสามารถส่งอีเมลอัปเดตและอีเมลโปรโมชันของเราไปให้คุณได้หากคุณไม่ต้องการรับอีเมลเหล่านี้อีกต่อไปคุณสามารถยกเลิกการรับอีเมลของเราได้

ผู้ใช้แสดงความคิดเห็น(ทั้งหมด0ความคิดเห็นของผู้ใช้ NUM)

  • ไม่มีความเห็น
บันทึก 0 รวม, แบ่งหน้า into1 เป็นครั้งแรก ก่อนหน้า ต่อไป สุดท้าย
ชื่อผู้ใช้: ผู้ใช้ที่ไม่ประสงค์ออกนาม
E-mail:
Rank:
เนื้อหา:
รหัสยืนยัน: แจ้งลบความคิดเห็น
0